سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

خوراک ها

خوراک کوبیده

مكان گيرنده
ریال ۱,۳۰۰,۰۰۰

خوراک جوجه بدون استخوان

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

خوراک لقمه

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۶۰,۰۰۰

خوراک نگینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

خوراک وزیری

مكان گيرنده
ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰

خوراک بختیاری

مكان گيرنده
ریال ۲,۲۷۵,۰۰۰

خوراک برگ

مكان گيرنده
ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰

خوراک سلطانی

مكان گيرنده
ریال ۳,۷۵۰,۰۰۰

سیخ کوبیده

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

سیخ گوجه

مكان گيرنده
ریال ۵۰,۰۰۰

دریایی

خوراک ماهی سرخ شده

مكان گيرنده
ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰

خوراک ماهی کباب

مكان گيرنده
ریال ۳,۰۶۰,۰۰۰

خوراک ماهی سوخاری

مكان گيرنده
ریال ۳,۱۵۰,۰۰۰

خوراک میگوسوخاری

مكان گيرنده
ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰

خوراک میگوپفکی

مكان گيرنده
ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰

خوراک میکس دریایی

ریال ۳,۲۰۰,۰۰۰

چلوماهی سرخ شده

ریال ۳,۴۵۰,۰۰۰

چلوماهی سوخاری

ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰

چلوماهی کباب

ریال ۳,۴۱۰,۰۰۰

چلومیگوپفکی

ریال ۲,۳۵۰,۰۰۰

چلومیگوسوخاری

ریال ۲,۳۵۰,۰۰۰

چلومیکس دریایی

مكان گيرنده
ریال ۳,۵۵۰,۰۰۰

چلوماهی سرخ شده(بابرنج ایرانی)

ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰

چلوماهی کباب (بابرنج ایرانی)

ریال ۳,۵۶۰,۰۰۰

چلوماهی سوخاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۳,۶۵۰,۰۰۰

چلومیکس دریایی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰

چلومیگوپفکی(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰

چلومیگوسوخاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر(چکیده)

مكان گيرنده
ریال ۳۰۰,۰۰۰

ماست خیار

ریال ۳۰۰,۰۰۰

سالادفصل

ریال ۳۵۰,۰۰۰

سالادشیرازی

ریال ۳۰۰,۰۰۰

زیتون پرورده

ریال ۳۰۰,۰۰۰

ترشی انبه

ریال ۳۰۰,۰۰۰

سوپ روز

ریال ۲۵۰,۰۰۰

ماست ساده

مكان گيرنده
ریال ۱۷۰,۰۰۰

غذای روز

چلوساده

ریال ۳۵۰,۰۰۰

چلوایرانی

ریال ۵۰۰,۰۰۰

خوراک قیمه

ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

خوراک قورمه سبزی

ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

خوراک قیمه بادمجان

ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

خوراک مسمابادمجان

ریال ۸۰۰,۰۰۰

خوراک قلیه ماهی

ریال ۱,۴۴۰,۰۰۰

خوراک قلیه میگو

مكان گيرنده
ریال ۱,۲۳۰,۰۰۰

خوراک مرغ سس پز

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰

خوراک مرغ فرپز

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

خوراک مرغ دودی

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰

خوراک مرغ مجلسی

ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰

خوراک بندری

ریال ۱,۲۲۰,۰۰۰

خوراک اکبرجوجه

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰

خوراک گوشت سرخ شده تشریفات

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

چلوخورشت قورمه سبزی

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه بادمجان

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

چلومسمابادمجان

ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰

چلوگوشت سرخ شده

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۵۰,۰۰۰

چلوقلیه

ریال ۱,۷۹۰,۰۰۰

چلوقلیه میگو

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۸۰,۰۰۰

زرشک پلوبامرغ

ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰

چلومرغ فرپز

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

چلومرغ مجلسی

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰

چلومرغ دودی

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰

چلواکبرجوجه

ریال ۲,۱۱۰,۰۰۰

چلوگوشت بندری

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۷۰,۰۰۰

استانبولی

مكان گيرنده
ریال ۱,۲۴۰,۰۰۰

عدس پلوباگوشت

ریال ۱,۲۴۵,۰۰۰

ماکارونی

ریال ۱,۲۲۰,۰۰۰

هواری میگو

مكان گيرنده
ریال ۱,۳۳۰,۰۰۰

هواری گوشت

مكان گيرنده
ریال ۱,۳۸۵,۰۰۰

بریانی مرغ

مكان گيرنده
ریال ۷۹۰,۰۰۰

دوپیازه میگو

مكان گيرنده
ریال ۵,۴۰۰,۰۰۰

بریانی گوشت

ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰

گبولی مرغ

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

گبولی گوشت(گوساله)

ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰

خورشت قیمه (بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

خورشت قورمه سبزی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

خورشت قیمه بادمجان (بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

قلیه ماهی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۴۰,۰۰۰

مسمابادمجان (بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۳۰۰,۰۰۰

قلیه میگو(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۳۰,۰۰۰

گوشت بندری(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۲۰,۰۰۰

زرشک پلو(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰

چلومرغ دودی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰

مرغ فرپز(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

چلواکبرجوجه(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۲۶۰,۰۰۰

گوشت سرخ شده(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

مرغ مجلسی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰

خوراک دودی

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰

زرشک پلو با برنج ایرانی

ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰

چلوقلیه ماهی

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۹۰,۰۰۰

فِـر پـز

لازانیا

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰

کباب ها

چلوکباب جوجه بدون استخوان

ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰

چلوکباب لقمه

مكان گيرنده
ریال ۲,۳۱۰,۰۰۰

چلوکباب وزیری

ریال ۲,۴۵۰,۰۰۰

چلوکباب برگ

ریال ۳,۴۵۰,۰۰۰

چلوکباب سلطانی

ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰

چلوکباب نگینی

ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰

چلوکباب بختیاری

ریال ۲,۶۲۵,۰۰۰

چلوکباب کوبیده (بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰

چلوجوجه(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰

چلوکباب لقمه(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۲,۴۶۰,۰۰۰

چلوکباب برگ(بابرنج ایرانی)

ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰

چلوکباب نگینی(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰

چلوکباب وزیری(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰

چلوکباب سلطانی(بابرنج ایرانی)

ریال ۴,۲۵۰,۰۰۰

چلوکباب بختیاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۷۷۵,۰۰۰

خوراک جوجه چینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

چلو جوجه چینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰

جوجه چینی با برنج ایرانی

مكان گيرنده
ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰

نوشیدنی

دلسترقوطی

مكان گيرنده
ریال ۲۴۰,۰۰۰

نوشابه بطری

ریال ۱۴۰,۰۰۰

دوغ بطری

ریال ۱۴۱,۵۰۰

نوشابه شیشه ای

مكان گيرنده
ریال ۱۵۹,۰۰۰

دلسترشیشه ای

مكان گيرنده
ریال ۲۲۰,۰۰۰

آب معدنی کوچک

ریال ۶۰,۰۰۰

آب معدنی بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۱۰۰,۰۰۰

نوشابه بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۳۳۰,۰۰۰

دوغ بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۳۵۷,۵۰۰

دلستربزرگ

مكان گيرنده
ریال ۲۹۹,۰۰۰

جک وستر

ریال ۴۴۰,۰۰۰

بوم بوم

ریال ۳۷۵,۰۰۰

هایپ

ریال ۵۱۹,۰۰۰

ردبول

مكان گيرنده
ریال ۶۱۰,۰۰۰

ویتامین سی بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۹۵۰,۰۰۰

نوشیدنی شیشه ای

ریال ۲۳۰,۰۰۰

کوکا خانواده

ریال ۲۹۶,۰۰۰

میراندا خارجی

مكان گيرنده
ریال ۳۰۰,۰۰۰

شانی

مكان گيرنده
ریال ۳۰۰,۰۰۰

نوشابه کوکا قوطی

مكان گيرنده
ریال ۲۴۰,۰۰۰

کوکای خانواده

مكان گيرنده
ریال ۲۹۶,۰۰۰

پپسی خانواده

مكان گيرنده
ریال ۲۹۶,۰۰۰

کوکای بطری

مكان گيرنده
ریال ۱۰۹,۰۰۰

نوشابه دیوو

ریال ۳۵۰,۰۰۰

لیموناد بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۲۰۸,۰۰۰